Forsiden
Forklaring
Medlemskab
Politiske spørgsmål
Vælgererklæring
Kontakt
Afslutning

English

   

Politiske spørgsmålIndgange til alle politiske spørgsmål er vestlig ideologisk som udgangspunkt.
Det vil sige antitotalitært, antikommunistisk og antinazistisk.

Sundhedssektor:
Her bliver folk behandlet efter diagnose og rækkefølge og uden hensyn til økonomi.
De bedste læger skal stå til rådighed for hele befolkningen. Folk skal ikke være tvunget til at vælge, men altid blive tilbudt det bedste. Der skal ikke være behov for at forsikre sig selv, eller sine medarbejdere med div. sygdomsforsikringer.
Tandlægebesøg og behandling skal være gratis for alle, ingen brugerbetaling.

Socialt:
Alle kontanthjælpsmodtagere skal bibeholde retten til deres kontanthjælp, uanset om de er aktive i deres jobsøgning eller ej. Man skal acceptere, at nogen mennesker er født ind i en tid, hvor de ikke passer ind i arbejdsmarkedet, men de skal have en ordentlig behandling, og skal derfor ikke kunne fratages retten til kontanthjælp. Man skal kunne fravælge tilbud om jobprøvning, uden at det får økonomiske konsekvenser, da det er en krænkelse af det enkelte individs frihed, hvis man kan tvinges til at deltage i jobprøvning. Det vil sige, at man kan beholde sin kontanthjælp.
Når man en gang har optjent retten til understøttelse, skal den ikke kunne fjernes igen, med mindre man siger nej til et alm. arbejde. Det vil sige, ikke aktiveringsprojekter eller lignende. Man skal heller ikke kunne fratages retten til understøttelse, hvis man ikke søger arbejde.
Det er krænkende for mennesker, at være tvunget til at søge arbejde for at bibeholde sin understøttelse. Når mennesker søger arbejde ud fra motivet tvang, er det tidsspilde, ikke kun for den der søger, men også for den virksomhed som skal bruge ressourcer til at behandle ansøgningen. Disse ressourcer er bedre brugt på, at øge omsætningen og dermed styrke indtjeningen til velfærdssamfundet.

Ældresektor:
Der skal ikke være egenbetaling af grundpensionen for ophold på plejehjem, hele grundpensionen skal tilfalde den enkelte.
Der skal altid være personale til rådighed til gåture og køreture.
Alle plejehjem skal drives efter de samme principper som leder Thyra Frank har indført på Plejehjemmet Lotte, Frederiksberg. Det mad som tilberedes og serveres på plejehjemmene, skal være økologisk.

Skat:
Der skal være differentieret skat i den udstrækning, det sikrer de laveste indkomster reelle gode muligheder for at erhverve sig egen bolig.
Firma/seldkabsskat sænkes fra 25% til 20%.

Arbejdsmarked:
Alle lønmodtagere skal kunne forlange deres løn udbetalt kontant. Det gælder også pensionister og alle på overførselsindkomst. Årsagen til dette er, at det bør være frit, om man vil have tilknytning til et pengeinstitut eller ej.

Miljø:
Det forhindres for en hver pris at grundvand forurenes.
Målet helliger midlet. Det samme gælder kyst og havområde, som trækker store turist indtægter til Danmark.

Trafik:
Den danske befolkning skal ikke acceptere kø og dermed spildtid. Ved kødannelser skaber man et unødvendig ekstra udslip af Benzen, som er skadeligt for os alle. Man tager f.eks. børn som gidsler i bilen ved kødannelser, da man udsætter dem for benzen udslip. Benzen kan svække immunforsvaret, fremkalde skader på knoglemarv og er kræftfremkaldende.
At kødannelser ikke opstår på grund af mangelfuldt vejnet, er vejdirektoratets ansvar. Derfor skal der straks iværksættes en massiv udbygning af vejnettet, så kø ikke fremkommer.
Kø kan kun accepteres ved ulykker.
Myldretid eller turister er ingen undskyldning for kødannelser, vejnettet skal kunne klare disse spidsbelastninger.
Der skal være cykelstier langs alle veje, undtagen motorveje.
Der skal være flere parkeringspladser, disse skal være gratis og man skal ikke bruge P-skive.

Undervisning:
Inden endt skolegang skal man:
Være fortrolig med begreber som ytringsfrihed, demokrati, totalitærregimer og den kolde krigs betydning for Østeuropa.
Vide hvad Danmarks handelsbalance og betalingsbalance betyder for nationen. En sådan pligtviden kan få stor positiv betydning for netop handelsbalancen og betalingsbalancen.

Forskning:
Der skal ydes massiv støtte til forskning i brændstof som ikke forurener, hverken forbrugsmæssigt eller fremstillingsmæssigt. Denne viden og produktion vil også hjælpe vores allierede til at blive uafhængige af olie fra mellemøsten.

Erhvervslivet:
Det er de små og mellemstore virksomheder, som står for væksten og de positive tal på handelsbalancen i Danmark, og derfor er det vigtigt at fjerne så meget så muligt af den administrative byrde. Dette gøres for, at fokus kan rettes mod at øge omsætningen, i stedet for at bruge tid på div. indberetninger. Her kan nævnes Erhvervsgundgebyr, BAC, finansieringsbidrag, ATP, AER m.m., samt div. indberetninger og afstemninger til SKAT. Desuden mener Solidaritet, at G-dage skal fjernes, for at arbejdsgiver kan undgå ressourcespild ved at skulle lave beregninger på arbejdets længde og mængde. Ansattes sygeløn skal heller ikke være en opgave for arbejdsgiveren, men skal fuldt ud administreres af det offentlige, så udgiften ikke forringer firmaers konkurrenceevner.
Indberetningsopgaverne overtages af det offentlige da alle i samfundet har en interesse i, at de indtægtsskabende virksomheder tjener så meget så muligt. Den høje indtægt er det der finansierer den høje velfærd som alle har en interesse i at bibeholde, eller til og med forøge.
Vi mener, at alle skal bakke op om indtægtsscorende firmaer som bidrager til overskud på handelsbalancen, og som betaler til statsfinanser, regions- og kommunekasser.

Justits:
Love skal formes så de fremmer ytringsfrihed, det enkelte individs frihed og fri markedsøkonomi.
Ingen myndigheder må have ret til at konfiskere penge, køretøjer eller andre materielle værdier. Ejer har ingen pligt til at redegøre for anskaffelsen i form af kvittering eller anden dokumentation.
Konfiskation kan kun tillades hvis myndighederne selv kan bevise det omtalte er stjålet.
Der skal ingen grænser være for hvor mange penge man må bære på sig, eller betale med i kontanter.
Dette fremmer det enkelte menneskes frirum til at handle uden bureaukrati, hvis det ønskes.
Blasfemi- og racismeparagraffen fjernes, da de ville kunne eksponeres op til at begrænse ytringsfriheden.

Institutioner:
Der skal som udgangspunkt være åbent i døgndrift i børnehaver og daginstitutioner. Det skal være muligt for de forældre, som har en arbejdstid der ligger ud over det almindelige tidsrum, at få passet deres børn. Dette gælder også enlige som f.eks. har natarbejde. Dette vil også skabe en mere fleksibel arbejdsstyrke, som vil være i stand til at tage arbejde på alle tider af døgnet, og åbne mulighed for, at familier kan tilpasse deres hverdag, uden at være afhængige af andre udefrakommende til at passe deres børn. Det offentlige skal som udgangspunkt sørge for, at der er pasningsmuligheder døgnets 24 timer, alle ugens dage hele året rundt.
Det mad som tilberedes og serveres på institutionerne, skal være økologisk.
Institutionspladser skal være gratis.

EU-hæren:
Stærk afstand fra EU-hæren, fordi de eneste nationer der med militærmagt kan fordrive totalitærregimer og oprette demokrati, er USA og Storbritannien. Derfor er det USA og Storbritannien der er grundstenen i vestens forsvar inden for NATO'S regi.
Her kan nævnes Srebreniza som eksempel hvor den Interkontinentale hær fejlede, ved at give lokalbefolkningen forståelsen af, at de var beskyttet mod Retko Mladic og hans hær. Dette fik fatale følger, for da Retko Mladic nærmede sig, kunne den Interkontinentale hær ikke stille noget op, da de hverken havde beføjelserne eller mandatet til at forhindre den massakre, som fandt sted i Srebrenizia. Derfor ser Solidaritet ikke noget formål med en EU-hær, der ligesom den Interkontinentale hær, kun kan komme med løfter om beskyttelse, men ikke kan indfri dem, og derfor vil gøre mere skade end gavn.

Udenrigs:
Så mange totalitærregimer så muligt bør afsættes, om nødvendigt, med militær magt, for dermed at stoppe tortur og drab af den civile befolkning. De der er imod fortrængning af totalitærregimer, kan kun være for tortur og drab på den civile befolkning. Hvis nogen påstår, at det kan være ulovligt at vælte totalitærregimer, må de samme jo også syntes at USA og Storbritanniens fortrængning af Tyskerne i 40érne var ulovlig. Konklusionen af en sådan påstand, er en støtte til totalitærregimer, som tyranniserer og dræber sin civilbefolkning. Hvis alle mener at FN´s sikkerhedsråd er dem der skal lovgive indenfor militæraktioner, ville mange civile være blevet pint og tortureret til døde, som trods alt nu er frelst.
Det er logisk at FN´s sikkerhedsråd ikke kan gå fuldt ind for at vælte totalitærregimer, så længe Rusland og Kina ikke er færdigudviklet til antitotaliterisme.